കേരള സർക്കാർ
വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ റൗണ്ട് സർവെ
( സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് & സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവര കണക്ക്‌ വകുപ്പ് )
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനതല വിവര ശേഖരണം